Základné informácie o našej škôlke

Naša materská škola sa nachádza v Bratislave-Petržalke na Lachovej ulici č. 31. Aktuálne ju navštevuje viac než 115 detí v piatich triedach.

Škôlka sa riadi tu zverejneným školským vzdelávacím programom.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať:

Telefonicky:  +421 2 623 158 94

E-mailom: mslachova@stonline.sk

Alebo poštou:  Materská škola, Lachova 31, 851 03 Bratislava-Petržalka