Základné informácie o našej škôlke

Naša materská škola sa nachádza v Bratislave-Petržalke na Lachovej ulici č. 31. Aktuálne ju navštevuje viac než 115 detí v piatich triedach.
Škôlka sa riadi tu zverejneným školským vzdelávacím programom.

Identifikačné údaje:

Názov školy Materská škola Lachova
Adresa školy Lachova 31, 851 03 Bratislava
Zriaďovateľ Mestská časť Bratislava Petržalka

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Zamestnávateľ Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka

Bohrova 1, 851 01 Bratislava

Riaditeľka MŠ Andrea Mošaťová
Zástupkyňa MŠ Hana Joklová
Vedúca MZ Katarína Rybárová

 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať:

Email adresa mslachova@strediskoskole.sk
Telefónne kontakty 02/62315894

0911 469553

Poštová adresa Materská škola

Lachova 31

851 03 Bratislava-Petržalka

 

V školskom roku 2017/2018 sa o deti starajú:

Pedagogickí zamestnanci 1. trieda
Mgr. Katarína Hódošová
Kristína Balagová
2. trieda
Viera Mikulášiková
Andrea Mošaťová
3. trieda
Mgr. Hana Petrášová
Dagmar Kresánková
4. trieda
Marianna Staroňová
Katarína Rybárová
5. trieda
Hana Joklová
Jana Kalatovičová
Prevádzkoví zamestnanci Andrea Józsová
Anna Minaříková

Žofia Matuchová
Blažena Rihová
Pracovníci ŠJ Janette Kovácsová (vedúca ŠJ)

Margita Šinkovičová (hlavná kuchárka)

Janette Balogová

Katarína Weismanová