Author Archives: HlavnyNastenkar

2% z Vašich daní nám môžu pomôcť aj tento rok

By | 6. februára 2018

Milý ocko, mamička, dedko, babička, ujo, teta, skrátka všetci dospeláci!!!!!!!!! Aj tento rok rozhodujete o tom, komu poukážete 2% z vašich daní. Minulý rok sa vyzbieralo pre našu škôlku skoro 5000,- Eur. Vďaka tomu teraz oddychujeme na úplne nových ležadlách. Veľmi túžime, aby sme sa na školskom dvore mohli hrať s novými hračkami, preliezať nové preliezačky, hrať sa… Read More »

Organizácia školského roka 2017/2018

By | 19. januára 2018

Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok) a končí 29. júna 2018 (piatok).

prázdniny posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin termín prázdnin začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2017 (piatok) 30. október 2017 –

31. október 2017

2. november 2017
(štvrtok)
vianočné 22. december 2017 (piatok) 23. december 2017 –

5. január 2018

8. január 2018

(pondelok)

polročné 1. február 2018 (štvrtok) 2. február 2018

(piatok)

5. február 2018

(pondelok)

jarné
Bratislavský kraj
2. marec 2018 (piatok) 5. marec 2018 –

9. marec 2018

12. marec 2018

(pondelok)

veľkonočné 28. marec 2018 (streda) 29. marec 2018 –

3. apríl 2018

4. apríl 2018

(streda)

letné 29. jún 2018 (piatok) 2. júl 2018 –

31. august 2018

3. september 2018

(pondelok)

 

Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. Prevádzka každej materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite. V miestach, kde je niekoľko materských škôl jedného zriaďovateľa, informuje riaditeľ zákonných zástupcov o možnosti dochádzky detí do niektorej z nich (vopred určenej).

Prevádzku materskej školy v čase školských prázdnin môže riaditeľ obmedziť alebo zrušiť po prerokovaní so zákonnými zástupcami detí a so súhlasom zriaďovateľa.

Poplatky za MŠ

By | 19. januára 2018

Poplatok za materskú školu sa platí najneskôr do 10-teho dňa  v príslušnom mesiaci na účet:

IBAN: SK32 0900 0000 0051 1752 2323

Hodnoverný doklad o platbe (ústrižok, výpis z banky) si odkladajte pre prípad reklamácie.

Aj v prípade dlhodobej neprítomnosti dieťaťa je potrebné poplatok uhradiť do 10-teho dňa v mesiaci!

Poplatok sa neuhrádza za dieťa, ktoré malo prerušenú dochádzku najmenej 30 dní po sebe z dôvodu choroby, liečenia, alebo inej dokázateľnej neprítomnosti.